رشد قابل توجه بیمه عمر

Ba-Content35 آمار رو به رشد بیمه های عمر و سرمایه گذاری

در سال های اخیر (۱۳۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، بیمه ایران رتبه اول، بیمه پاسارگاد رتبه دوم و بیمه کارآفرین رتبه سوم را کسب کرده اند.

بر اساس این گزارش تمامی شرکت های بیمه دارای حدود ۴ میلیون بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری هستند و نسبت بازخریدی این بیمه ها طی ۶ سال اخیر سالانه ۲/۴ درصد بوده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بررسی ها نشان می دهد تعداد بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری جاری شرکت های بیمه طی دوره ۱۳۸۸ تا  آذر ۱۳۹۳ بالغ بر  ۳,۹۱۹,۴۶۳  فقره است که این میزان نسبت به سال ۱۳۸۸حدود ۱۸۰ درصد رشد داشته است.

در دوره مذکور ۸ شرکت بیمه دیگر به بازار عرضه و فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری افزوده شدند. در سال های اخیر(۱۳۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، بیمه ایران رتبه اول، بیمه پاسارگاد رتبه دوم و بیمه کارآفرین رتبه سوم را کسب کرده اند.
میزان بازخرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در دوره ۱۳۹۳- ۱۳۸۸، به طور متوسط برابر ۲/۴ درصد بوده است.

یکی از شرایط قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری این است که چنانچه بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه انصراف دهد، می تواند ارزش بازخرید بیمه نامه خود را براساس ارقام  مندرج در جدول پیش بینی تعهدات بیمه گذار و بیمه گر دریافت نماید. طبق مقررات شرط بازخرید صرفاً برای بیمه نامه های  عمر و سرمایه گذاری قابل اعمال است.

جدول زیر تعداد بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و نسبت بیمه نامه های بازخریدی به کل بیمه نامه های صادره را از سال ۱۳۸۸ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۳ به تفکیک نشان می دهد.

بیمه عمر

پاسخ دهید